Team

 Zhiquiang Su, Yuan Yu,  Yonghui Gao,  Yisen Zhong,  Guillaume Schuler,  Yiwu Zhu,  Pauline Urban,  Nicholas Weidberg,  Huizi Dong,  Mathilde Servan,  Rui Meng,  Zhaoru Zhang, Hailong Liu, Michaela Casková, Congwen Shan,  Walker Smith,  Sünnje Basedow, Jordan Grigor,  Sofia Aniceto,  Stig Falk-Petersen,  Kim Last.
Photo by Anna Naumann.